Energioptimering

6 forhold, der skaber balance i energiregnskabet

Vinduerne spiller en afgørende rolle i en bygnings energiregnskab. Her kan du blive klogere på de vigtigste forhold og vinduesbegreber, så dit projekt bedst kan understøtte lavenergibyggeri. Nederst på siden kan du få overblik over vinduets energibegreber.
 

1

Vinduernes orientering i forhold til verdenshjørnerne


For at få mest muligt ud af solens varme skal du optimere vinduets energitilskud (gw) på syd-, øst- og vest-facaden og samtidig isolere nord-facaden bedst muligt (vinduets Uw). Det er desuden en fordel, hvis der kan tilføres dagslys fra forskellige retninger i bygningens rum, både fordi det giver et godt lys, men også fordi dagslyset i så fald kan opretholdes, selv om du fx er nødt til at skærme for solen mod syd om sommeren.

 

 

2

Glasandel


Vælger du vinduer med en høj glasandel (høj Ff værdi), kan du – med samme udvendige karmmål – tilføre mere gratis solvarme og dagslys til boligen gennem glasset, end hvis vinduet har en lav glasandel som følge af fx brede karme.

 

 

3

Solafskærmning og skyggeforhold


Skygger foran vinduerne mod syd, øst og vest mindsker den gratis varmetilførsel gennem vinduerne. Du kan omvendt drage fordel af udhæng, der skygger for en del af den høje sommersol, som kan resultere i overophedning, men til gengæld giver plads til den lave vintersol, når der er behov for varmetilførsel.

 

 

4

Antallet af vinduer og vinduesareal


Antallet af vinduer, og det areal af bygningens klimaskærm, de udgør, har stor betydning for hvor meget varme og dagslys, der tilføres. Men det er ikke nødvendigvis en fordel, at hele syd-facaden består af vinduer, selv om det giver et højt varmetilskud. Det er vigtigt at se på det enkelte vindues funktion i forhold til byggeriet som helhed og tage højde for risikoen for overophedning samt sikre et godt dagslys i alle rum.

 

 

5

Indbygningsmetode og linjetab


Bygningsreglementet stiller krav om, at linjetabet langs fundamenter ikke må overstige bestemte grænseværdier. I dag kan varmetabet næsten elimineres helt i lavenergibyggerier, fordi der findes montagesystemer, der er 3-4 gange bedre end kravene i bygningsreglementet.

 

For at opnå det lavest mulige linjetab ved indbygning af vinduer bør isotermerne i de materialer, man sammenstiller ligge på så lige en linje som muligt. Det betyder i princippet, at ruden bør sidde midt i murhullet, altså i lige linje med den midterste del af isoleringen. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt i forhold til dagslystilførslen og varmetilskuddet fra solen, samt udsynet – og det er heller ikke typisk for skandinavisk byggestil. En af de bedste måder at sænke linjetabet på er ved at benytte montagebeslag og afslutte indvendigt med en vinduestilsætning. På den måde kan man lade hulmursisoleringen fortsætte helt ud til vinduet.

 

 

6

Rudevalg og solvarmetransmittans


Transmissionstabet og solvarmetransmittansen gennem en rude afhænger af antallet af glaslag, og hvordan disse glas er kombineret. Som eksempel er transmissionstabet mindre igennem ruder med optimeret energibelægning, og solvarmetransmittansen er større for ruder med lavt jernindhold. Valget af rudekombination afhænger af projektets krav. Hvis der er store vinduespartier mod syd, kan det evt. være nødvendigt at undgå øget solvarmetilskud af hensyn til overophedning, og det vil derfor være bedst med en lav solvarmetransmittans. Se mere om rudevalget her

 

 

 

Få overblik over vinduets energibegreber

Glasandel

Rudens andel i det samlede vindue (Ff). Angives i procent. Kun synlig glas, der tillader lystransmittans, medregnes.

U-værdi

U-værdien (varmetab) viser dig, hvor meget varme, der tabes gennem 1 kvadratmeter af klimaskærmen. For vinduer betegnes U-værdien Uw, mens rudens U-værdi betegnes Ug. Vinduets U-værdi (Uw) afhænger bl.a. af, hvor meget glas der er i forhold til karm/ramme.

 

Rent energimæssigt får du mest ud af vinduet, når U-værdien er så lav som muligt. Det betyder nemlig, at vinduet isolerer godt og dermed holder på varmen. U-værdi angives i W/m²K.

Eref

Eref er et mål for vinduets totale energiudnyttelse (energibalancen) i fyringssæson. Eref-værdien viser, hvor godt vinduet holder på varmen i bygningen og samtidig udnytter solvarmen udefra. Eref beregnes med andre ord som forskellen på vinduets g-værdi (vinduets evne til at udnytte solvarmen) og U-værdi (vinduets evne til at holde på varmen indenfor): Eref = gw - Uw.

 

Når Eref er positiv, betyder det, at vinduet lukker mere varme ind end ud. Dermed sikrer vinduet et energitilskud. Når Eref omvendt er negativ, lukker vinduet mere varme ud, end det lukker ind. Energimæssigt er det altså bedst med vinduer, der kombinerer en høj g-værdi med en lav U-værdi, så Eref bliver positiv – jo større jo bedre. Eref angives i kWh/m2 /år.

G-værdi

Vinduets g-værdi (solvarmetransmittans) udtrykker, hvor godt vinduet formår at udnytte den udefrakommende solenergi. Tallet viser således andelen af solenergi, som passerer igennem vinduet til bygningen. Hvis g-værdien eksempelvis er 0,65, betyder det, at vinduet lader 65 pct. af solenergien passere ind i bygningen. Jo højere g-værdi, jo mere udnyttes solens varme.

LT-værdi

LT-værdien, også kaldet lystransmittans, er den andel af solens lys, der trænger gennem vinduet. Angives i procent og har indvirkning på boligens dagslysforhold og behov for elektrisk lys.

Randzonetemperatur

Randzonetemperaturen er overfladetemperaturen ved rudekanten, dvs. ved overgangen fra rude til ramme.

Linjetab Ψ

Linjetabet er det energitab, der opleves ved indbygning af elementet. Angives i W/m²K.

 

 

Skab bygninger med optimale indeklima- og energiforhold


Med VELFAC får du de bedste forudsætninger for at skabe gennemtænkt arkitektur, der giver gode muligheder for at få mere dagslys, bedre ventilation, mindre afgasning og færre lydgener.

 

Få mere viden og inspiration

Dagslys i arkitekturen

Hent brochuren og få inspiration til at optimere dagslys og indeklima i dit næste projekt. Vi har samlet en række indslag og indsigter, der viser, hvordan vinduer kan være med til at gøre en stor forskel.

 

Faktaark Dagslys uden overophedning

Hent faktaarket og bliv klogere på, hvordan du med rudens opbygning kan forhindre overophedning - også ved store vinduespartier.

 

 

"Det er en balance at finde det rigtige vindue, som giver den ønskede mængde dagslys, men samtidigt undgå overophedning. Særligt rum orienteret mod SV og SØ, uden mulighed for gennemtræk, kan være en udfordring."

 

- Henrik Poulin, arkitekt ved Arkitema

 

Optimale indeklima- og energiforhold
Få rådgivning og sparring til dit projekt

Hør om dine muligheder, så du får de bedste forudsætninger for at vælge vinduer, der møder lovkravene og giver optimal performance for både energi og indeklima.